Co je primární prevence

Slovo prevence je latinského původu a znamená opatření učiněná předem, včasnou obranu nebo ochranu. Přibližně od konce padesátých let 20. století se rozdělila na primární a
sekundární. Prevence rizikového chování (dříve „sociálně patologických jevů“) u dětí a mládeže je v působnosti Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Dle MŠMT (2010) je
primární prevence výchova ke zdravému životnímu stylu a k rozvoji pozitivního sociálního chování a rozvoji psychosociálních dovedností a zvládání zátěžových situací osobnosti. Je to soubor činností vykonávaných odbornými lektory mezi žáky, který má za cíl vést k odpovědnému rozhodování a předcházet vzniku rizikového chování.

Na prevenci můžeme nahlížet jako na soubor intervencí, jejichž cílem je zamezit či snížit výskyt a šíření rizikového chování. Nejrychleji se vyvíjela prevence užívání návykových
látek. Stala se tak tvůrcem a hybatelem procesu vývoje prevence jako celku (Miovský et al., 2010).

Hlavním cílem primární prevence je předcházet a redukovat míru rizik spojených s konkrétními projevy rizikového chování. Snahou je zamezit u co nejvyššího počtu osob tomu, aby se u nich výraznější projevy rizikového chování vůbec objevily. Ve skutečnosti se však nepodaří tento úkol u všech jedinců splnit. Z tohoto důvodu definujeme ještě tři další úrovně obecných cílů specifické primární prevence vztahující se k jedincům, u kterých se nepodařilo zabránit nástupu výraznějších projevů rizikového chování (MŠMT, 2005, Černý, 2010):

Oddálit iniciaci a rozvoj projevů rizikového chování do co nejvyššího věku a minimalizovat rizika spojená s tímto chováním.

Působit a motivovat jedince k upuštění rizikového chování a podporovat je k návratu k životnímu stylu, jež není spojen s rizikovým chováním.

Zajistit ochranu adekvátními prostředky před dopady rizikového chování a motivovat jedince k využití specializované pomoci v poradenské a léčebné oblasti.

Co je dobrá prevence a čemu se vyhnout?

    Efektivní primární prevence

 • je dlouhodobá, systematická, cílená, komplexní
 • začíná v útlém věku
 • probíhá interaktivně a hravou formou v třídních kolektivech
 • informace si žáci osvojují díky sebezkušenosti
 • motivuje žáky k hledání řešení vhodnou formou
 • vytváří otevřenou diskuzi o rizikovém chování
 • posiluje zodpovědnost jedince za své chování
 • podporuje normu zdravého životního stylu

Co v prevenci nefunguje

 • zastrašování a přehánění důsledků
 • jen předávání informací o rizicích formou přednášek
 • neosobní velké besedy bez návazné diskuze a interakce
 • zakazování a přikazování
 • černobílý pohled na problematiku
 • Centrum primární prevence Spektrum
 • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
 • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: