Realizace programů primární prevence ve školách

Centrum primární prevence Spektrum si klade za cíl zkvalitňování a zefektivňování programů primární prevence pro jednotlivé školy a třídní kolektivy tak, aby každý program byl
pro konkrétní třídu co nejpřesněji realizován a řešil požadavky od třídních učitelů ve spolupráci se školním metodikem prevence. Programy primární prevence svým obsahem (např. změnou v názorech, v chování, v postojích) napomáhá v další výuce – žáci dokáží přijímat informace, lépe spolupracují, naslouchají, dávají zpětnou vazbu.

Programy primární prevence vždy vedou dva lektoři, programy probíhají vždy ve dvou setkáních během školního roku s jednou třídou. Jsou realizovány na základě Smlouvy o realizaci programu primární prevence mezi konkrétní školou a Centrem primární prevence. V první hodině, tedy v úvodu lektoři s žáky vytvoří komunitní kruh, ve kterém probíhá celý program primární prevence. Proběhne seznámení se žáky, představení průběhu programu a činnosti CPP Spektrum. S žáky jsou vydefinována pravidla programu tak, aby byl program příjemný a bezpečný pro každého účastníka. Žáci jsou informováni o formě, obsahu a délce programu, včetně případných rizik. Poté probíhá úvodní technika, která je na uvolnění a navázání komunikace mezi lektory a žáky. Dále pokračují techniky ke zvolenému tématu programu. Druhá hodina programu podává informace k tématu, zodpovídají se dotazy od žáků, zjišťují se znalosti a dovednosti žáků k dané problematice, usměrňují se jejich informace, probíhá motivace k uvědomění si vlastního jednání. Vždy probíhá reflexe užitých technik a diskuse, kde žáci prezentují svoje názory a postoje k dané problematice. Ve třetí hodině programu probíhají techniky na odlehčení, uvolnění, skupinovou spolupráci a efektivní komunikaci ve skupině. Na konci programu je zařazena technika se zaměřením na podporu sebevědomí, budování pozitivních vztahů v kolektivu a ocenění spolužáků. Na závěr programu zhodnotí průběh programu lektoři, následuje poděkování, ocenění, motivace pro společnou práci třídního kolektivu, předání poradenského e-mailu na lektory pro další možnosti komunikace.

Po programu se koná setkání s třídním učitelem, školním metodikem prevence a případně s ředitelem školy. Jsou předány informace a poznatky o proběhlém programu primární prevence, o třídním kolektivu, možnosti řešení případných problémů v kolektivu a při zjištění rizikového chování jsou doporučeny postupy řešení (Síť návazné péče). Během programů a po jeho realizaci je možné dále poskytnout následující služby: individuální konzultace, e-mailové konzultace, situační intervence, odkaz do Sítě návazné péče. Dále je škole nabídnuta možnost prezentace programů pro sborovnu a pro rodiče v rámci třídnických schůzek, atp.

Při programech s cílovou skupinou jsou využívány metody a techniky práce s prvky interaktivních technik s důrazem na oboustrannou komunikaci: icebreakers (seznamovací a sbližovací hry), sebepoznávací aktivity, prvky zážitkové pedagogiky, skupinové aktivity, řízená diskuse, prvky arteterapie, dramatizace, odkazování do sítě návazné péče, zpětná vazba žáků a pedagogů, poradenský e-mail spektrum.poradna@kolping.cz.

Výše uvedené je nezbytné pro zdárnou realizaci programu a návaznou práci pedagoga s třídním kolektivem.

  • Centrum primární prevence Spektrum
  • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
  • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: