O nás

Jsme zařízení poskytující komplexní a dlouhodobé programy primární prevence rizikového chování v třídních kolektivech ZŠ a SŠ v okresech Žďár nad Sázavou a Havlíčkův Brod. Cílem naší práce je setkávání s dětmi a mladými lidmi, vytvoření prostředí důvěry, kde je možné komunikovat s nimi o jejich problémech i radostech.

Veřejný závazek

Poslání

Podporujeme připravenost dětí a mládeže na Žďársku a Havlíčkobrodsku v zodpovědném chování a tím jim pomáháme hledat východisko ze složitých životních situací.

Hlavní cíl

Rozvoj sociálních dovedností jako je asertivita, efektivní komunikace, týmová spolupráce, posilování sebejistoty, vyjadřování, sdílení emocí, uvědomění si nutnosti kladných mezilidských vztahů, zdravý způsob života a produktivní trávení volného času.

Cílové skupiny

 • Primární cílová skupina: 1. a 2. stupni ZŠ a na nižších stupních gymnázií; I. ročník SŠ.
 • Sekundární cílová skupina: školní metodici prevence, ředitelé škol, třídní učitelé, rodiče (zákonní zástupci) účastníků programů.

Programy jsou zasazeny do kontextu vzdělávacího a výchovného působení školy, vychází z potřeb a požadavků školy, konkrétního třídního kolektivu. Cílem koncepce programů, tedy jejich dlouhodobost, komplexnost, přizpůsobení se individuálním potřebám a využívané pedagogické metody směřují k působení na celistvou osobnost žáka; nejen na jeho vědomosti, ale především na jeho postoje a chování.

Zásady Centra primární prevence SPEKTRUM

 • Komplexnost: Program se zaměřuje nejen na problematiku užívání legálních a nelegálních návykových látek a problematiku rizikového chování, ale i na rozvoj sociálních dovedností, zdraví a životního stylu.
 • Kontinuita: Programy jsou uspořádány jako systém, ve kterém jsou jednotlivá témata sestavena, tak aby na sebe navazovala. Snaha je o dlouhodobost a komplexnost, což zaručuje, vysokou efektivitu programů primární prevence.
 • Práce s třídním kolektivem: Jednotlivé techniky jsou realizovány se skupinou třídního kolektivu. Ve školním prostředí vždy s jednou třídou.
 • Dynamičnost: Program využívá interaktivních technik, při kterých je cílová skupina aktivní součástí programu a má možnost program ovlivnit dle svých aktuálních potřeb.
 • Flexibilita: Program reaguje na aktuální potřeby cílové skupiny. Cílem je, aby žáci získané dovednosti uměli uplatnit v každodenním životě a staly se součástí jejich hodnotového žebříčku.
 • Odbornost: Lektoři programu splňují kritéria ve čtyřúrovňovém modelu kvalifikačních stupňů pro pracovníky v primární prevenci rizikového chování ve školství. Další vzdělávání týmu vychází ze Standardů odborné způsobilosti poskytovatelů programů školské primární prevence rizikového chování a z potřeb zařízení.

Motto primární prevence

„Všechny cesty vedou k prevenci a my dobře víme, jak je důležité, když přijde ve správný čas.“
„Prevence je směr, který nikdy nespí, rozvíjí se a ovlivňuje životy mnoha mladých lidí, nabízí pomocnou ruku a ukazuje novou cestu.“

Naše programy jsou certifikovány MŠMT, což zajišťuje jejich odpovídající kvalitu a odbornost.Certifikát_2014. Rozsah_certifikace.- certifikát
Podle potřeby školy se budeme zabývat tímto rizikovým chováním: šikana a extrémní projevy agrese, kyberšikana, rasismus a xenofobie, sexuální rizikové chování, prevence v adiktologii – kouření, alkohol, léky a nelegální návykové látky, hráčství, jiné návykové chování, okruh poruch a problémů spojených se syndromem CAN, základní vzorce bezpečného chování rizikového chování, právní vědomí napříč typy rizikového chování.

 • Centrum primární prevence Spektrum
 • Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
 • tel: 563 034 002
 • mob: 774 419 047

Provozovatelem je Kolpingovo dílo České republiky z.s.

GDPR


"Otevíráme srdce a podáváme lidem pomocnou ruku, aby uměli být sami sebou a našli si své místo v rodině i ve společnosti."

Centrum primární prevence Spektrum
Žižkova 16, 591 01, Žďár nad Sázavou
tel: 563 034 002
mob: 774 419 047

Mgr. Petra Nováčková
vedoucí Centra primární prevence
petra.novackova@kolping.cz

Kolpingovo dílo ČR z.s.
náměstí Republiky 286/22
591 01, Žďár nad Sázavou
www.kolping.cz

Podporují nás: